You are here:   Velkommen > Linker
  |  Login

Linker

   Minimize
OI-organisasjoner i utlandet Hjemmesider til personer med OI

OIFE
Sverige: RBU
Danmark
Finland
Storbritannia
Tyskland
Nederland
Belgia (flamsk)
Belgia (fransk)
Frankrike
Italia
Spania
Portugal
Kroatia
Slovenia
Sveits
Østerrike
Polen


Russland (ikke etablert forening)
USA
Australia
Israel
Panama
Peru
Mexico
Kina
Japan og Japan II
Sør-Korea
Filipinene


 


Joels OI-linker
Doktor Nabs
Baby Jonathan
The Roberts' Family
Peter Radtke
Anton M. Borrisov
Megan’s Voice

 

Daniel Grund
Vanessa Grand
Silvia Rottmar
Fidel Antonios side
Emilias side
Pablos side

 

 

   
Norske kompetansesentre m.m.
Funksjonshemmede i Norge
TRS - kompetansesenter for sjeldne diagnoser
TAKO-senteret
Frambu
Senter for sjeldne diagnoser
Beitostølen Helsesportsenter
Valnesfjord Helsesportsenter
Attføringssenteret i Rauland
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse
Lærings- og mestringssenteret (OuS)
Cato-senteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Unge Funksjonshemmede
Norges Handikapforbund
Norges Handikapforbunds Ungdom
Stopp diskrimineringen
Uloba
Telenor Open Mind
Hørselshemmedes Landsforbund
Norsk Osteoporoseforening
Ryggmargsbrokkforeningen
Norsk Interesseforening for kortvokste (NIK)
Marfanforeningen
EDS-foreningen
AMC-foreningen
Dysmeliforeningen
Studieforbundet Funkis
Lundheim Folkehøgskole
Norges Handikapfellesskap
Oslo handicapidrettslag
   
Brosjyrer og informasjonsmateriell Nyttig informasjon

Arbeidsliv og utdanning
NAV - fakta om sykmelding og sykepenger
NAV - fakta om arbeidsavklaringspenger
NAV Raskere tilbake
NAV - arbeidsrettede tiltak
Arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede
Tilsetting av funksjonshemmede/yrkeshemmede i staten
NAV - fakta om uførepensjon

Assistanse og hjelpemidler
HOD sitt rundskriv om brukerstyrt personlig assistanse
Eksempelsamling - Brukerstyrt personlig assistanse
Informasjon om funksjonsassistent
Mer glede - mindre utgifter. Ledsagerbevis for funksjonshemmede
NAV - om hjelpemidler

Bioteknologi
Informasjon til gravide om fosterdiagnostikk

Foreldre og barn
Gode løsninger - hva er det - hvor finnes det?
Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien?
Rundskriv om omsorgslønn
Prioriteringsveileder habilitering av barn og unge
Handlingsplan for habilitering av barn og unge

Pasientrettigheter og rehabilitering
HELFO - dekning av helseutgifter
Individuell plan
Individuell plan - veileder til forskriften
Koordinatorrollen - individuell plan
Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten
Lov om pasientrettigheter - rundskriv
Pasient og tolk - en brosjyre om tolk i helsetjensten
Helsetjenestens veiledningssenter

Tannbehandling
Helfo - om behandling hos tannlege
Tannbehandling - sjeldne medisinske tilstander
Takster - tannbehandling

Personlig økonomi
Rundskriv til Sosialtjenestelovens kap. 5
NAVs økonomirådstelefon

NAV-rundskriv
Grunn- og hjelpestønad
Hjelpemidler
Stønad ved barns sykdom
Stønad til bil
Arbeidsavklaringspenger
Uførepensjon

Diverse
Jungelhåndboka
En sjelden guide
Fysisk aktivitet ved funksjonsnedsettelser
Osteoporose og fysisk aktivitet
Født med en sjelden diagnose. Med sterk vilje og systematisk hjelp kan hverdagen bli bra!
Å leve med et annerledes utseende
Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Mer informasjon?
Helsedirektoratets samling av veiledere

Norge.no

Jus og ombudsordninger
Lovdata
FFOs Rettighetssenter

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Pasient- og brukerombudet
Sivilombudsmannen
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Helse og sosial
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Helsedirektoratet - sjelde tilstander
Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne
Statens Helsetilsyn
Folkehelseinstituttet
Helsenorge.no
Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling
Fritt Sykehusvalg
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Fastlegen.no
Helfo
Legemiddelverket
Pasientreiser
Koordinerende enheter rehabilitering
Kunnskapssenteret
Helsebiblioteket
Norsk Helseinformatikk (NHI) 
Nasjonalt senter for telemedisin
Helse-vett.no
Felleskatalogen
Pasientsikkerhetskampanjen
10 råd til deg som pasient
Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser
Bioteknologinemnda

Arbeid og velferd
Arbeidsdepartementet
NAV

Jobbressurs
Idebanken
NAVs rundskrivssamling
Hjelpemiddeldatabasen
Trygderetten

Bolig, universell utforming og tilgjengelighet
Husbanken
Delta-senteret
Universell utforming
Universell utforming i offentlige anskaffelser
Wheel the World
Wheel the World - tilgjengelighet i Norge

Barn og familie
Familienettet
Samlivskurset "Hva med oss?"
Home-Start Familiekontakten
Fritid for alle

Annet
Stiftelsen Helse og Rehabilitering

Nettverk - Funksjonshemmede seksualitet og samliv

   
Diverse informasjon om OI 

Guide to Osteogenesis Imperfecta (US)
NIAMS - information about Osteogenesis Imperfecta
The OI Registry
OI Program at the NIH
OI Program at the Shriners Hospital for Children in Montreal, Canada
Osteogenesis Imperfecta Mutation Database
MEDLINEplus: Om osteogenesis imperfecta
The Osteogenesis Imperfecta Clinic – Kennedy Krieger Institute
Orphanet: Osteogenesis Imperfecta (pdf)
Orphanet: Emergency guidelines OI (pdf)
University of Washington: Kollagendiagnostisk laboratorium